پنچرگیری تیوبلس


پنچری لاستیک خودرو، اتفاقی غیر قابل پیش بینی بوده که ممکن است در هر شرایطی برای راننده به وقوع پیوندد. ادامه حرکت خودرو با لاستیک پنچر بسیار خطرناک و تقریبا غیر ممکن بوده و نیازمند اقدام فوری می باشد.

تیم تحقیق و توسعه کاربوی با با راه اندازی سرویس پنچر گیری تیوبلس به دنبال رفع این دغدغه شهروندان گرامی برآمده است.